นางรัศมี พรมดี โรงเรียนบ้านนาขาม

ชื่อ นางรัศมี พรมดี อายุ 48 ปี อายุราชการ 26 ปี โรงเรียนบ้านนาขาม
คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาตรี วิชาเอกเกษตรศาสตร์
จากสถาบันศึกษา สถาบันราชภัฎสกลนคร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ อำเภอ/เขต ปลาปาก เขตพื้นที่การศึกษา นครพนม เขต 1
กรม/ส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ ลูกเสือ และแนะแนว
1. การส่งเสริมนิสัยการรักการอ่าน และ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองในห้องสมุด และ ทางคอมพิวเตอร์
2. การวิจัยในชั้นเรียน และสร้างนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3. การส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. การเสริมสร้างนิสัยรักการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
5. การเสริมสร้างนิสัยรักศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
1. ครูเวรประจำวันพุธและวันศุกร์
2. เจ้าหน้าที่การเงิน
3. เจ้าหน้าที่พัสดุ
4. เจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวัน
5. ครูอนามัยโรงเรียน
6. คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
7. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
9. สร้างแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
10. จัดทำโครงการเพื่อของบประมาณจากหน่วยงานอื่น
11. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา แผนกลยุทธ์ รายการการประเมินตนเอง
12. ให้บริการระหว่างโรงเรียนกับชุมชน